Sep 27, 2020   1:16 p.m. Cyprián
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Rastislav Radoš, PhD. – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 
Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Rastislav Radoš
Študijný program:
automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:
5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:
SjF-5230-58809
ID študenta:
58809
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:
Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:
Malý mestský automobil
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Vykonajte analýzu trendov malých mestských automobilov.
2. Určite hlavné parametre malých mestských automobilov.
3. Na základe predchádzajúcich analýz navrhnite základné dynamické parametre malého mestského automobilu.
 
 
Rozsah práce:
30 - 50 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:
14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:
11. 06. 2011Ing. Rastislav Radoš, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu