30. 3. 2020  15:48 Vieroslava
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Rastislav Radoš, PhD. – SjF B-ALSM den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Rastislav Radoš
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-58809
ID študenta:58809
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Malý mestský automobil
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu trendov malých mestských automobilov.
2. Určite hlavné parametre malých mestských automobilov.
3. Na základe predchádzajúcich analýz navrhnite základné dynamické parametre malého mestského automobilu.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2011Ing. Rastislav Radoš, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu