Dec 14, 2019   1:16 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Ondriska – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Ondriska
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-58827
ID študenta:58827
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Možnosti spätného využitia brzdnej energie v automobile
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte teoretický rozbor možnosti rekuperácie brzdnej energie osobných automobilov.
2. Analyzujte súčasný stav osobných automobilov využívajúcich rekuperáciu brzdnej energie.
3. Navrhnite základné prvky systému rekuperácie brzdnej energie pre osobný automobil.
4. Určite základné parametre systému.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2011Ing. Michal Ondriska
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu