Dec 9, 2019   8:57 a.m. Izabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Sarňák – FEEIT B-PI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Sarňák
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-51305
ID študenta:51305
Vedúci práce:prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Konzultant:Ing. Tatiana Radičová
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
  
Názov práce: Polohový servopohon s LM PM
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Spracovať súčasný stav problematiky regulačných štruktúr polohových servopohonov pre aplikácie s lineárnymi motormi s permanentnými magnetmi - LM PM.
2. Navrhnúť a realizovať algoritmy polohového servopohonu. Kritérium je minimálna regulačná odchýlka z hľadiska riadenia a poruchy.
3. Overiť správnosť realizácie algoritmov na simulačnom modeli
4. Spracovať programovú dokumentáciu a vyhodnotiť vlastné prínosy projektu.
  
Dátum zadania:20. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011Ing. Michal Sarňák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu