Apr 7, 2020   10:36 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Fábry, PhD. – FCE B-IKD den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Michal Fábry
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5336-59344
ID študenta:59344
Vedúci práce:doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Živner, PhD.
  
Názov práce:Nové trendy v mostnom staviteľstve v oblasti spriahnutých mostov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- Úvod do problematiky navrhovania spriahnutých oceľo-betónových mostov.
- Navrhovanie spriahnutých mostov na Slovensku.
- Prehľad najdôležitejších inovácií pri návrhu spriahnutých mostov.
- Rešerš dostupných informácií a technickej literatúry.
  
Rozsah práce:20 - 30 strán
  
Literatúra:
  1. - odborné články v časopisoch a zborníkoch
  2. - zahraničné a domáce knižné publikácie
  3. - základná študijná literatúra z oblasti oceľových konštrukcií
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Michal Fábry, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu