Feb 24, 2020   1:49 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jana Skokanová – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Skokanová
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-59387
ID študenta:59387
Vedúci práce:Ing. Michal Borovička
Miesto vypracovania:STU SvF Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt pre realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:
Pôdorys 1.PP, 1.NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (2 x veľkosť formátu A2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia,
Poster (700x1000mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov (pre typické podlažie),
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania.
Tepelnotechnické posúdenie:
- posúdenie obalových konštrukcií (obvodovej steny, strechy a podlahy) z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla a kondenzácie vodnej pary,
- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla,
- posúdenie kritických detailov na min. povrchovú teplotu,
- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE:
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme.
Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania. Textová časť 20-30 strán.
  
Literatúra:
  1. CHMÚRNY,I.: Tepelná ochrana budov, Jaga group Bratislava, 2003..
  2. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
  3. PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
  4. PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Konštrukcie pozemných stavieb V.: Obvodové steny a výplne otvorov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 466 s. ISBN 80-227-1727-4.
  5. STERNOVÁ, Z. -- HALAHYJA, M. -- CHMÚRNY, I. Stavebná tepelná technika: tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 1998. 224 s. ISBN 80-88905-04-4.
  6. Príslušné STN a firemné katalógy.
  
Dátum zadania:13. 02. 2012
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Ing. Jana Skokanová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu