29. 5. 2020  19:48 Vilma
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Jana Skokanová – SvF B-PSA pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 
Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Jana Skokanová
Študijný program:
pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:
stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
SvF-5352-59387
ID študenta:
59387
Vedúci práce:
Ing. Michal Borovička
Miesto vypracovania:
STU SvF Bratislava
 
 
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Projekt pre realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:
Pôdorys 1.PP, 1.NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (2 x veľkosť formátu A2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia,
Poster (700x1000mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov (pre typické podlažie),
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania.
Tepelnotechnické posúdenie:
- posúdenie obalových konštrukcií (obvodovej steny, strechy a podlahy) z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla a kondenzácie vodnej pary,
- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla,
- posúdenie kritických detailov na min. povrchovú teplotu,
- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE:
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme.
Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.
  
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania. Textová časť 20-30 strán.
 
 
Literatúra:
  1. CHMÚRNY,I.: Tepelná ochrana budov, Jaga group Bratislava, 2003..
  2. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
  3. PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
  4. PUŠKÁR, A. -- FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Konštrukcie pozemných stavieb V.: Obvodové steny a výplne otvorov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 466 s. ISBN 80-227-1727-4.
  5. STERNOVÁ, Z. -- HALAHYJA, M. -- CHMÚRNY, I. Stavebná tepelná technika: tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 1998. 224 s. ISBN 80-88905-04-4.
  6. Príslušné STN a firemné katalógy.
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2012
 
 
Dátum odovzdania:
18. 05. 2012Ing. Jana Skokanová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
garant študijného programu