28. 1. 2020  13:37 Alfonz
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Andrej Škoda – FEI I-API pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Škoda
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5384-22351
ID študenta:22351
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je implementácia vybraných častí elektronickej preskripcie liekov v zmysle strategických cieľov programu eHealth v podmienkach Slovenskej republiky.


Úlohy:
1. Oboznámiť sa s problematikou ePrescription systémov.
2. Vypracovať detailnú špecifikáciu vybraných častí systému elektronickej preskripcie liekov.
3. Implementovať vybrané moduly systému – databáza liekov, prehľadné rozhranie na prehliadanie databázy liekov, tvorba elektronického lekárskeho predpisu, identifikácia liekových interakcií, generovanie zoznamu generických liečiv.

Literatúra:
1.Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: Metodické usmernenie č. 9/4/2006 o spracovávaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou, jún 2009
2.Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
3.Gourdney-Smith, Stephen: Principles of Electronic Prescribing, Springer-Verlag London Limited 2008
  
Dátum zadania:21. 09. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Andrej Škoda
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
garant študijného programu