20. 10. 2019  18:50 Vendelín
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Pavol Kunzo, PhD. – FEI I-ME pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Kunzo
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-16010
ID študenta:16010
Vedúci práce:doc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Lobotka, CSc.
Miesto vypracovania:ElÚ SAV
  
Názov práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preskúmajte senzorické vlastnosti tenkých vrstiev vytvorených z uhlíkových nanorúrok, vodivých polymérov (polyanilínu a polypyrolu) a kompozitných vrstiev uhlík-polymér.
2. Navrhnite a zostavte systém na testovanie citlivosti senzorov na vybrané plyny a pary.
3. Zmerajte senzorické vlastnosti senzorických štruktúr a vyhodnoťte namerané výsledky.
4. Na základe získaných poznatkov navrhnite jednoduchý elektrický senzor plynov.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Pavol Kunzo, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu