Oct 22, 2019   11:23 a.m. Sergej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Pavol Kunzo, PhD. – FEEIT I-ME den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Kunzo
Študijný program:Mikroelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5400-16010
ID študenta:16010
Vedúci práce:doc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Lobotka, CSc.
Miesto vypracovania:ElÚ SAV
  
Názov práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Preskúmajte senzorické vlastnosti tenkých vrstiev vytvorených z uhlíkových nanorúrok, vodivých polymérov (polyanilínu a polypyrolu) a kompozitných vrstiev uhlík-polymér.
2. Navrhnite a zostavte systém na testovanie citlivosti senzorov na vybrané plyny a pary.
3. Zmerajte senzorické vlastnosti senzorických štruktúr a vyhodnoťte namerané výsledky.
4. Na základe získaných poznatkov navrhnite jednoduchý elektrický senzor plynov.
  
Dátum zadania:16. 02. 2009
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Pavol Kunzo, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu