20. 10. 2020  5:23 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Kunzo, PhD. – FEI I-ME den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Pavol Kunzo
Študijný program:
Mikroelektronika
Študijný odbor:
5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:
FEI-5400-16010
ID študenta:
16010
Vedúci práce:
doc. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Lobotka, CSc.
Miesto vypracovania:
ElÚ SAV
 
 
Názov práce:
Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Preskúmajte senzorické vlastnosti tenkých vrstiev vytvorených z uhlíkových nanorúrok, vodivých polymérov (polyanilínu a polypyrolu) a kompozitných vrstiev uhlík-polymér.
2. Navrhnite a zostavte systém na testovanie citlivosti senzorov na vybrané plyny a pary.
3. Zmerajte senzorické vlastnosti senzorických štruktúr a vyhodnoťte namerané výsledky.
4. Na základe získaných poznatkov navrhnite jednoduchý elektrický senzor plynov.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2009
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2010Ing. Pavol Kunzo, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
garant študijného programu