Nov 15, 2019   9:12 a.m. Leopold
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Daniel Igaz – FEEIT I-RE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra mikroelektroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Daniel Igaz
Študijný program:Rádioelektronika
Študijný odbor:5.2.13. elektronika
Evidenčné číslo:FEI-5404-16079
ID študenta:16079
Vedúci práce:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Konzultant:RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Miesto vypracovania:MLC
  
Názov práce:Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnúť matematický model ktorý bude simulovať činnosť optického senzora glukózy. Princíp senzora je založený na meraní optickej odozvy - intenzity fluorescencie a FRET (fluorescenčný rezonančný transfer energie) - proteínu citlivého na prítomnosť glukózy v roztoku. Práca bude zahŕňať modelovanie difúzie molekúl glukózy do priepustnej matrice polymérneho charakteru, obsahujúcej farebne značené proteíny. Tieto proteíny sú schopné meniť svoju štruktúru pri naviazaní sa na molekulu glukózy, čím sa mení aj ich optická odozva - úroveň transferu energie medzi donorovou a akceptorovou časťou. Modelovanie bude prebiehať v referencii na experimentálne dáta s cieľom optimalizovať parametre modelu podľa skutočných podmienok.
  
Dátum zadania:16. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2010Ing. Daniel Igaz
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Daniela Ďuračková, CSc.
garantka študijného programu