26. 1. 2020  4:35 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Bohdan Polák – SjF I-APLM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Bohdan Polák
Študijný program:aplikovaná mechanika
Študijný odbor:5.1.7. aplikovaná mechanika
Evidenčné číslo:SjF-5224-40838
ID študenta:40838
Vedúci práce:doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
Miesto vypracovania:ÚAMM SjF STU
  
Názov práce:Aktívne potláčanie kmitania nosníka v prvých dvoch rezonanciách
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Určenie umiestnenia akčných členov a snímačov pre prvé dve rezonancie
2. Návrh aktívneho riadenia kmitania - návrh regulačného obvodu a návrh
    regulátora PID
3. Aktívne potláčanie amplitúdy kmitania nosníka v prvej rezonancii
4. Aktívne potláčanie amplitúdy kmitania nosníka v druhej rezonancii
5. Aktívne potláčanie amplitúdy kmitania nosníka v prvej a druhej rezonancii
   postupne
6. Vyhodnotenie výsledkov simulácií
  
Dátum zadania:09. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Bohdan Polák
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Šolek, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ladislav Starek, CSc.
garant študijného programu