29. 3. 2020  15:03 Miroslav
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Pavol Jackovič – FA B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Pavol Jackovič
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15409
ID študenta:15409
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Rakšányi
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Bratislava, Jakubovo námestie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Časť A: - prieskum priestoru
         - varianty urbanisticko-architektonického riešenia
         - komplexné urbanisticko-architektonické riešenie formou
           urbanisticko-architektonickej štúdie
Časť B: - PS 1 : projekt stavby: stavebno-architektonická časť
         - PS 2 : projekt stavby: detaily a podrobnosti
Prílohy: - sprievodná správa a bilancie stavby
  
Rozsah práce:Návrh a projekt exteriérovej stavby
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Ing. arch. Pavol Jackovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu