Apr 7, 2020   1:27 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Milan Pekař – FA I-ARCH-AVB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Milan Pekař
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-15941
ID študenta:15941
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Polyfunkčný objekt, Bratislava - Zimný prístav
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Širšie vzťahy, pôdorysy všetkých podlaží, charakteristické rezy a pohľady, architektonicko-konštrukčný detail, priestorové zobrazenie, vizualizácia, kresby, model, sprievodná správa
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia - 2 x portfólio, CD, poster (70x100 mm), model
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2010Ing. arch. Milan Pekař
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu