Jan 28, 2020   2:24 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Jana Kačurová – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2007/2008
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Jana Kačurová
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-15415
ID študenta:15415
Vedúci práce:Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Rakšányi
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Bratislava, Kollárovo námestie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Časť A: - prieskum priestoru
         - varianty urbanisticko-architektonického riešenia
         - komplexné urbanisticko-architektonické riešenie formou
           urbanisticko-architektonickej štúdie
Časť B: - PS 1 : projekt stavby: stavebno-architektonická časť
         - PS 2 : projekt stavby: detaily a podrobnosti
Prílohy: - sprievodná správa a bilancie stavby
  
Rozsah práce:Návrh a projekt exteriérovej stavby
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:16. 06. 2008Ing. arch. Jana Kačurová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu