Apr 5, 2020   6:52 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Braniša – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Braniša
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-27218
ID študenta:27218
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Formula Student Electric
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav pravidiel a konštrukčné možnosti Formuly Student Electric.
2. Analyzujte súčasný stav vozidiel Formuly Student Electric.
3. Na základe predchádzajúcich analýz navrhnite koncepciu vozidla Formuly Student Electric.
4. Vykonajte potrebné výpočty pre určenie základných parametrov vozidla.
5. Navrhnite hlavné časti vozidla.
6. Práca bude obsahovať zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu k vybraným častiam navrhnutého vozidla.
  
Rozsah práce:50-80 strán
  
Literatúra:
  1. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  2. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
  3. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
  4. VLK, F. Elektrická zařízení motorových vozidel. Brno : VLK, 2005. 251 s. ISBN 80-239-3718-9.
  5. VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel. Díl 1., 2. Praha : VLK, 2002. ISBN 80-238-7282-6.
  6. VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel: Alternativní pohony: Komfortní systémy: Řízení dynamiky: Informační systémy. Brno : VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
  7. VLK, F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Výkon vozidla, Brzdné vlastnosti, Kmitání, Řiditelnost a ovladatelnost. Brno : VLK, 2001. 221 s. ISBN 80-238-6574-9.
  8. REIMPELL, J. -- HOSEUS, K. Fahrwerktechnik:Fahrzeugmechanik. Würzburg : Vogel, 1992. 381 s. ISBN 3-8023-1441-7.
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Jozef Braniša
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu