Aug 23, 2019   8:34 a.m. Filip
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Adriana Havlíková, PhD. – FCFT I-VYOZDR den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Adriana Studeničová
Študijný program:výživa a ochrana zdravia
Študijný odbor:5.2.24. potravinárstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5465-26479
ID študenta:26479
Vedúci práce:Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Miesto vypracovania:ÚBVOZ FCHPT STU
  
Názov práce:Kvantitatívna analýza vplyvu faktorov prostredia na rast Staphylococcus aureus
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:max. 100 strán
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2010Ing. Adriana Havlíková, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
vedúci pracoviska