Feb 26, 2020   9:25 p.m. Viktor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Silvia Hirländerová – FCFT I-MCHPOT den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Silvia Hirländerová
Študijný program:manažérstvo chemických a potravinárskych technológií
Študijné odbory:5.2.52. priemyselné inžinierstvo, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5441-23321
ID študenta:23321
Vedúci práce:Ing. Monika Zatrochová, PhD.
  
Názov práce:Ekonomická efektívnosť výrobného procesu vo vybranom podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2010Ing. Silvia Hirländerová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Pavel Herzka, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Šima, DrSc.
garant študijného programu