Feb 18, 2020   11:16 p.m. Jaromír
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dávid Schmidt – FCFT I-AICHP den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Dávid Schmidt
Študijný program:automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FCHPT-5414-21498
ID študenta:21498
Vedúci práce:Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Konzultant:Ing. Martin Kalúz
  
Názov práce:Využitie MATLAB Builder JA na tvorbu virtuálneho laboratória
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom diplomovej práce je dobudovanie virtuálneho laboratória založeného na MATLAB Builder JA.
  
Rozsah práce:50
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2011Ing. Dávid Schmidt
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu