May 26, 2020   3:35 p.m. Dušan
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Renáta Švardová – FCFT I-AICHP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Renáta Švardová
Študijný program:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Študijný odbor:
kybernetika
Evidenčné číslo:
FCHPT-5414-26848
ID študenta:26848
Vedúci práce:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Miesto vypracovania:OIRP ÚIAM FCHPT
 
 
Názov práce:
Riadenie systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Analýza vplyvu dopravného oneskorenia na dynamické vlastnosti riadeného procesu a dynamické vlastnosti jednoduchého uzavretého regulačného obvodu. Analýza možností riadenia systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov, a to Smithovho prediktora a jeho modifikácií podľa Vítečkovej, Majhiho - Athertona a Liua a kol. Analýza a simulačné overenie výhod a nevýhod použitia uvedených rozvetvených regulačných obvodov pri riadení stabilného, nestabilného systému s dopravným oneskorením a systému s integračnými vlastnosťami s dopravným oneskorením.
 
 
Rozsah práce:
80
  
Literatúra:
  1. BAKOŠOVÁ, M. -- FIKAR, M. Riadenie procesov. 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  2. ŠULC, B. -- VÍTEČKOVÁ, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004. 333 s. ISBN 80-01-03007-5.
  3. LIU, T. -- CAI, Y.Z. -- GU, D.Y. -- ZHANG, W.D.: New modified Smith predictor scheme for integrating and unstable processes with time delay. IEE Proceedings Control Theory & Applications, 152, No.2, 2005, 238-246.
  4. MAJHI, S.--ATHERTON, D.P. Modified Smith predictor and controller for processes with time delay. IEE Proceedings Control Theory & Aplications., 146, 1999, 359-366.
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2010
 
 
Dátum odovzdania:22. 05. 2010Ing. Renáta Švardová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
garant študijného programu