Jul 16, 2019   6:46 p.m. Drahomír
Academic information system

Final thesis assignment form – doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. – FCFT I-POLMAI-PK den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Kruželák
Študijný program:polymérne materiály
Študijný odbor:5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5451-25508
ID študenta:25508
Vedúci práce:doc. Ing. Gabriela Kyselá, CSc.
  
Názov práce:Štúdium vybraných vlastností elastomérnych magnetických kompozitov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. spracovanie teoretických poznatkov riešenej problematiky
2. experimentálna práca
3. vyhodnotenie experimentálnych výsledkov
  
Rozsah práce:50 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Hudec, CSc.
vedúci pracoviska