24. 2. 2020  0:02 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Štefan Bacskárdy – SjF B-ESTR den [sem 4, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Štefan Bacskárdy
Študijný program:energetické strojárstvo
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5234-41484
ID študenta:41484
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky (SjF)
  
Názov práce:Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- meteorologické parametre vybranej lokality pre usmernenie systému slnečných kolektorov
- požiadavka na potrebu energie, ročný diagram potreby tepla
- analýza možností akumulácie energie získanej kolektormi
- úspora emisií pri použití navrhnutého systému
- ekonomické vyhodnotenie
  
Rozsah práce:30-50 normostrán
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Štefan Bacskárdy
študent
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu