Apr 7, 2020   9:59 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Granec – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Granec
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-14066
ID študenta:14066
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav pravidlá a konštrukčné možnosti elektrických vozidiel so solárnymi článkami.
2. Analyzujte súčasný stav elektrických vozidiel so solárnymi článkami.
3. Na základe predchádzajúcich analýz navrhnite koncepciu elektrického vozidla so solárnymi článkami.
4. Vykonajte potrebné výpočty pre určenie základných parametrov vozidla.
5. Navrhnite hlavné časti vozidla.
6. Práca bude obsahovať zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu k vybraným častiam navrhnutého vozidla.
  
Rozsah práce:50-80 strán
  
Literatúra:
  1. VLK, F. Automobilová technická příručka: Dynamika vozidiel. Vozidlové motory. Převodová ústrojí. Podvozky vozidel. Stavba vozidel. Brno : VLK, 2005. 791 s. ISBN 80-238-9681-4.
  2. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2000. ISBN 80-238-5273-6.
  3. VLK, F. Dynamika motorových vozidel: Jízdní odpory: Hnací charakteristika: Brzdění: Odpružení: Řízení, ovladatelnost: Stabilita. Brno : VLK, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
  4. VLK, F. Elektrická zařízení motorových vozidel. Brno : VLK, 2005. 251 s. ISBN 80-239-3718-9.
  5. VLK, F. Elektronické systémy motorových vozidel. Díl 1., 2. Praha : VLK, 2002. ISBN 80-238-7282-6.
  6. VLK, F. Koncepce motorových vozidel: Koncepce vozidel: Alternativní pohony: Komfortní systémy: Řízení dynamiky: Informační systémy. Brno : VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
  7. VLK, F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Výkon vozidla, Brzdné vlastnosti, Kmitání, Řiditelnost a ovladatelnost. Brno : VLK, 2001. 221 s. ISBN 80-238-6574-9.
  8. REIMPELL, J. -- HOSEUS, K. Fahrwerktechnik:Fahrzeugmechanik. Würzburg : Vogel, 1992. 381 s. ISBN 3-8023-1441-7.
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Michal Granec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu