Apr 7, 2020   11:10 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Mgr. Stanislav Horal – MTF D-AIP ext [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Stanislav Horal
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-10899-60225
ID študenta:60225
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav AIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Parametrická identifikácia dynamických systémov s použitím technológie dolovania dát
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza súčasného stavu, analýza metód parametrickej identifikácie zložitých dynamických systémov
2. Klasifikácia metód dolovania dát
3. Stanovenie cieľov dizertačnej práce
  
Rozsah práce:75
  
Literatúra:
  1. SESTOPALOV, M. -- KORABLEV, J. -- ALEKSEEV, A. Identifikacia i diagnostika sistem. Moskva: Izdatelsky centr „Akademia“, 2009. 352 s. ISBN 978-5-7695-5708-8.
  2. MOSS, T. -- ADELMAN, S. Data Werehouse Project Management. Boston: Addison-Wesley Professional, 2000. 448 s. ISBN 978-0-201-61635-4.
  3. LACKO, L. Datové sklady, analýza OLAP a dolování dat. Brno: Computer Press, 2003. 486 s. ISBN 80-7226-969-0.
  4. HLADKÝ, V. -- JEDLOVSKÁ, A. -- SARNOVSKÝ, J. Riadenie zložitých systémov. Košice: Elfa, 2005. 113 s. ISBN 80-7226-969-0.
  5. VRBAN, B. Vybrané kapitoly z technických systémov. Bratislava: STU, 2004. 112 s. ISBN 80-227-2010-0.
  
Dátum zadania:25. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2012Mgr. Stanislav Horal
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu