26. 2. 2020  21:06 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Mgr. Stanislav Horal – MTF D-AIP ext [roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Stanislav Horal
Študijný program:automatizácia a informatizácia procesov
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:MTF-10899-60225
ID študenta:60225
Vedúci práce:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav AIAM MTF STU v Trnave
  
Názov práce:Parametrická identifikácia dynamických systémov s použitím technológie dolovania dát
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analýza súčasného stavu, analýza metód parametrickej identifikácie zložitých dynamických systémov
2. Klasifikácia metód dolovania dát
3. Stanovenie cieľov dizertačnej práce
  
Rozsah práce:75
  
Literatúra:
  1. SESTOPALOV, M. -- KORABLEV, J. -- ALEKSEEV, A. Identifikacia i diagnostika sistem. Moskva: Izdatelsky centr „Akademia“, 2009. 352 s. ISBN 978-5-7695-5708-8.
  2. MOSS, T. -- ADELMAN, S. Data Werehouse Project Management. Boston: Addison-Wesley Professional, 2000. 448 s. ISBN 978-0-201-61635-4.
  3. LACKO, L. Datové sklady, analýza OLAP a dolování dat. Brno: Computer Press, 2003. 486 s. ISBN 80-7226-969-0.
  4. HLADKÝ, V. -- JEDLOVSKÁ, A. -- SARNOVSKÝ, J. Riadenie zložitých systémov. Košice: Elfa, 2005. 113 s. ISBN 80-7226-969-0.
  5. VRBAN, B. Vybrané kapitoly z technických systémov. Bratislava: STU, 2004. 112 s. ISBN 80-227-2010-0.
  
Dátum zadania:25. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2012Mgr. Stanislav Horal
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
garant študijného programu