24. 2. 2020  1:41 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrea Horniaková, PhD. – SjF I-TESZ-TE den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav tepelnej energetiky
 Strojnícka fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Andrea Horniaková
Študijný program:tepelné energetické stroje a zariadenia
Študijný odbor:5.2.29. energetika
Evidenčné číslo:SjF-5258-41551
ID študenta:41551
Vedúci práce:Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Miesto vypracovania:Ústav tepelnej energetiky (SjF)
  
Názov práce:Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:- výber systému na využitie slnečnej energie
- výber akumulačného systému
- návrh schémy zapojenia
- ekonomické zhodnotenie
  
Rozsah práce:60 - 80 normostrán
  
Dátum zadania:15. 02. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 06. 2010Ing. Andrea Horniaková, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. František Ridzoň, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
garant študijného programu