Jun 20, 2019   11:21 p.m. Valéria
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Boháčik, PhD. – MTF D-STM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011/2012
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Boháčik
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:5.2.7. strojárske technológie a materiály
Evidenčné číslo:MTF-10906-34861
ID študenta:34861
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
  
Názov práce:Štúdium vplyvu tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti rýchlorezných ocelí typu STN 41 9830 na odlievané rezné nástroje
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:19. 03. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 09. 2011Ing. Michal Boháčik
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu