Oct 23, 2020   0:11 a.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Feranc, PhD. – FCFT D-oTMAL ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie plastov a kaučuku
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2009/2010
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Jozef Feranc
Študijný program:
technológia makromolekulových látok
Študijný odbor:
Evidenčné číslo:
FCHPT-3330-10019
ID študenta:
10019
Vedúci práce:
doc. Ing. Pavel Alexy, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
 
 
Názov práce:
Aplikácia viaczložkových plnív v gumárenských zmesiach
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Dátum zadania:
01. 10. 2004
 
 
Dátum odovzdania:
16. 04. 2010Ing. Jozef Feranc
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Hudec, CSc.
vedúci pracoviska