Jun 2, 2020   9:46 a.m. Xénia
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Turki M.T.A.H. ALOTAIBI – FCE B-CEA den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Turki M.T.A.H. ALOTAIBI
Študijný program:
stavebné inžinierstvo
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5358-60831
ID študenta:
60831
Vedúci práce:doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
  
Názov práce:
Facility management in the intelligent buildings
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Abstract
1. Introduction
2. Aim of the bachelor thesis
3. Facility management
3.1 Technical administration
4. Definition of the intelligent buildings
5. Integrated operative system
6. Application of facility management into intelligent buildings
7. Conclusion
8. References
 
 
Literatúra:
  1. SOMOROVÁ, V. Facility management in development process. In TECHSTA 2010 : 8th International conference management and technologies for sustainable development in the building industry.Prague,CR,15.-17.9.2010. Praha: ČVUT, 2010, s. 265--269. ISBN 978-80-01-04605-0.
  2. SOMOROVÁ, V. The aplication of FM in the Design Phase of the Development process. In Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch: 5.medzinárodné vedecké sympózium.30.9.-1.10.2004 Bratislava. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2004, s. 192--193. ISBN 80-227-2111-5.
  3. SOMOROVÁ, V. The Task of the Facility management in Real Estate Development. In VADYBA Management. s. 95--96.
 
 
Dátum zadania:25. 01. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
20. 05. 2011Bc. Turki M.T.A.H. ALOTAIBI
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Jozef Dický, PhD.
garant študijného programu