Jan 20, 2020   11:55 p.m. Dalibor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Rimarčík, PhD. – FCFT I-CHEMI-FCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie fyzikálnej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2006/2007
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Rimarčík
Študijný program:chémia
Študijné odbory:4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5425-25895
ID študenta:25895
Vedúci práce:Ing. Erik Klein, PhD.
  
Názov práce:Teoretické štúdium energetiky antioxidačného účinku fenolov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:12. 02. 2007
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2007Ing. Ján Rimarčík, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
vedúci pracoviska