6. 4. 2020  14:38 Irena
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Horák, PhD. – FEI D-EE ext [roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Martin Horák
Študijný program:Elektroenergetika
Študijný odbor: elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-10827-18222
ID študenta:18222
Vedúci práce:doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
  
Názov práce:Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracujte teoretický rozbor problematiky poruchových stavov v distribučných sieťach 22 kV. Analyzujte kovové a odporové zemné spojenie metódou fázových veličín a zložkových sústav. Na počítačovom modeli odsimulujte ustálený stav zemného spojenia ako aj prechodné javy sprevádzajúce vznik a zánik zemného spojenia.
2. Vykonajte experimentálne merania zemných spojení, ktorých úlohou bude overenie predpokladov dosiahnutých teoretickou analýzou a simuláciou.
3. Navrhnite koncepciu prevádzky uzla transformátora 110/22 kV, automatík ladenia tlmiviek a zariadení pre zvyšovanie činnej zložky poruchového prúdu.
4. Navrhnite konfigurácie a nastavenia zemných ochrán v kompenzovaných sieťach 22 kV a v sieťach s odporovým uzemnením uzla.
5. Navrhnite koncepciu systémov automatizácie distribučných sietí 22 kV a analyzujte činnosť systémov automatizácie a chránenia sietí 22 kV na základe poruchových záznamov zaznamenaných počas pôsobení pri poruchách v distribučných sieťach 22 kV.
  
Dátum zadania:17. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:31. 08. 2011Ing. Martin Horák
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. František Janíček, PhD.
garant študijného programu