Apr 6, 2020   11:08 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Alexandra Andicsová – FEEIT B-API den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Alexandra Andicsová
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64772
ID študenta:64772
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámte sa s princípmi CDSS (Clinical Decision Support Systems) za
účelom podpory rozhodovania lekára pri diagnostike pacienta. Pomocou
vybraných metód datamining-u vytvorte jednoduchý systém pre podporu
rozhodovania v medicínskej oblasti. Analyzujte výsledky systému a problémy
ktoré je potrebné pri týchto systémoch riešiť.

Úlohy:
   1. Naštudujte problematiku datamining-u a knowledge mining-u dát.
   2. Urobte prehľad doterajších metód a algoritmov slúžiacich na klasifikáciu
      dát.
   3. Navrhnite modelový CDSS .
   4. Implementujte navrhnutý model a analyzujte výsledky.

Literatúra:
    1.Pavol Návrat a kol. : Umelá inteligencia a expertné systémy,Slovenská
      technická univerzita v Bratislave 2007, ISBN 978-80-227-2629-0
    2.JIAWEI HAN-MICHELINE KAMBER – Data Mining. Concepts and Techniques
      Morgan.Kaufmann Publishers, (2000)
    3.Vimla L. Patel, Edward H. Shortliffe, Mario Stefanelli, Peter Szolovits,
      Michael R.Berthold, Riccardo Bellazzi, and Ameen Abu-Hanna - The Coming
      of Age of Artificial Intelligence in Medicine
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Alexandra Andicsová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu