16. 2. 2020  23:21 Ida, Liana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Alexandra Andicsová – FEI B-API den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Alexandra Andicsová
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64772
ID študenta:64772
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Oboznámte sa s princípmi CDSS (Clinical Decision Support Systems) za
účelom podpory rozhodovania lekára pri diagnostike pacienta. Pomocou
vybraných metód datamining-u vytvorte jednoduchý systém pre podporu
rozhodovania v medicínskej oblasti. Analyzujte výsledky systému a problémy
ktoré je potrebné pri týchto systémoch riešiť.

Úlohy:
   1. Naštudujte problematiku datamining-u a knowledge mining-u dát.
   2. Urobte prehľad doterajších metód a algoritmov slúžiacich na klasifikáciu
      dát.
   3. Navrhnite modelový CDSS .
   4. Implementujte navrhnutý model a analyzujte výsledky.

Literatúra:
    1.Pavol Návrat a kol. : Umelá inteligencia a expertné systémy,Slovenská
      technická univerzita v Bratislave 2007, ISBN 978-80-227-2629-0
    2.JIAWEI HAN-MICHELINE KAMBER – Data Mining. Concepts and Techniques
      Morgan.Kaufmann Publishers, (2000)
    3.Vimla L. Patel, Edward H. Shortliffe, Mario Stefanelli, Peter Szolovits,
      Michael R.Berthold, Riccardo Bellazzi, and Ameen Abu-Hanna - The Coming
      of Age of Artificial Intelligence in Medicine
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Alexandra Andicsová
študentka
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu