Apr 5, 2020   6:29 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Beňo – FEEIT B-API den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Beňo
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64781
ID študenta:64781
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Naštudujte problematiku návrhu aplikácií pre OS mobilných zariadení. Na základe požiadaviek medicínskeho personálu navrhnite a implementuje modelovú aplikáciu na vybraných zdravotníckych pracoviskách (ambulancia všeobecného lekára, očná ambulancia).

Úlohy:

   1. Oboznámte sa s problematikou tvorby aplikácií pre mobilné zariadenia.
   2. Na základe požiadaviek medicínskeho personálu zameraného na zefektívnenie
      poskytovania zdravotnej starostlivosti vypracujte analýzu zameranú na
      využtie SmartPhone, tablet-ov v zdravotníckej praxi.
   3. Na základe vykonanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
   4. Implementujte modelovú aplikáciu pre Apple OS.

Literatúra:

1. Stark, J.: Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript: Making App Store Apps Without Objective-C or Cocoa, O'Reilly Media; 1 edition (January 19, 2010)
2. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
3. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
4. Fling, B.: Mobile Design and Development, O'Reilly Media; 1 edition (August 24, 2009)
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Lukáš Beňo
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu