Feb 17, 2020   2:59 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Bilský – FEEIT B-API den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Branislav Bilský
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64783
ID študenta:64783
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Oboznámte sa s problematikou návrhu aplikácií pre OS mobilných zariadení. Navrhnite a implementuje modelovú aplikáciu na základe analýzy požiadaviek medicínskeho personálu na vybraných zdravotníckych pracoviskách (ambulancia všeobecného lekára, očná ambulancia).

Úlohy:

   1. Naštudujte problematiku tvorby aplikácií pre mobilné zariadenia.
   2. Analyzujte požiadavky medicínskeho personálu na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti využitím SmartPhone, tablet-ov.
   3. Na základe vypracovanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
   4. Implementujte modelovú aplikáciu pre konkrétny Android OS.

Literatúra:

   1. Stark, J.: Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript, O'Reilly Media; 1st edition (September 27, 2010)
   2. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
   3. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
   4. Fling, B.: Mobile Design and Development, O'Reilly Media; 1 edition (August 24, 2009)
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Branislav Bilský
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu