26. 2. 2020  18:14 Viktor
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Branislav Bilský – FEI B-API den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky a matematiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Branislav Bilský
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-64783
ID študenta:64783
Vedúci práce:Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav informatiky a matematiky
  
Názov práce:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Oboznámte sa s problematikou návrhu aplikácií pre OS mobilných zariadení. Navrhnite a implementuje modelovú aplikáciu na základe analýzy požiadaviek medicínskeho personálu na vybraných zdravotníckych pracoviskách (ambulancia všeobecného lekára, očná ambulancia).

Úlohy:

   1. Naštudujte problematiku tvorby aplikácií pre mobilné zariadenia.
   2. Analyzujte požiadavky medicínskeho personálu na zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti využitím SmartPhone, tablet-ov.
   3. Na základe vypracovanej analýzy požiadaviek navrhnite modelovú aplikáciu.
   4. Implementujte modelovú aplikáciu pre konkrétny Android OS.

Literatúra:

   1. Stark, J.: Building Android Apps with HTML, CSS, and JavaScript, O'Reilly Media; 1st edition (September 27, 2010)
   2. Pilgrim M.: HTML5: Up and Running, O'Reilly Media; 1 edition (August 17, 2010)
   3. Frederick, G.: Beginning Smartphone Web Development: Building JavaScript, CSS, HTML and Ajax-based Applications for iPhone, Android, Palm Pre, BlackBerry, Windows Mobile and Nokia S60, Apress; 1 edition (January 15, 2010)
   4. Fling, B.: Mobile Design and Development, O'Reilly Media; 1 edition (August 24, 2009)
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Branislav Bilský
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
garant študijného programu