Apr 4, 2020   6:15 p.m. Izidor
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Landl – FEEIT B-PI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Landl
Študijný program:Priemyselná informatika
Študijné odbory:5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika
Evidenčné číslo:FEI-5402-56102
ID študenta:56102
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský
Miesto vypracovania:Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI
  
Názov práce:Zariadenie pre meranie otáčok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V bakalárskej práci je potrebné navrhnúť systém pre meranie a vyhodnocovanie
uhlovej rýchlosti otáčania motorov používaných pri pedagogickom procese
v predmete Akčné členy v laboratóriu D 502.
Úlohy:
1.Analýza vlastností technických prostriedkov v D 502.
2.Návrh meracieho systému a jeho realizácia.
3.Návrh programového vybavenia a jeho implementácia.
4.Vypracovanie podrobnej technickej dokumentácie s návodom na používanie.
  
Dátum zadania:19. 09. 2011
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2012Ing. Martin Landl
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu