Jan 24, 2020   5:21 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lýdia Pokorná – FCFT I-CHEMI-ANACH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie analytickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lýdia Pokorná
Študijný program:chémia
Študijné odbory:4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5425-16193
ID študenta:16193
Vedúci práce:doc. Ing. Eva Benická, CSc.
  
Názov práce:Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Zostavenie prehľadu poznatkov z literatúry
2. Zostavenie databázy retenčných a hmotnostne spektrometrických údajov pre skupiny rôzne substituovaných fenolov
3. Optimalizácia podmienok kvantitatívnej analýzy pre vybrané skupiny zlúčenín, overenie analýzou zmesných vzoriek
  
Rozsah práce:do 80 strán
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Lýdia Pokorná
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
garant študijného programu