Jan 27, 2020   4:28 p.m. Bohuš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Viera Sjekelová – FCFT I-POLMAI-CHTDCP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2007/2008
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Viera Sjekelová
Študijný program:polymérne materiály
Študijný odbor:5.2.18. chemické technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5451-16168
ID študenta:16168
Vedúci práce:Ing. Katarina Vizarová, CSc.
Konzultant:prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD., Ing. Radovan Tiňo, PhD.
  
Názov práce:Metóda merania prieniku modifikačných látok do papierového listu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:18. 02. 2008
  
Dátum odovzdania:23. 05. 2008Ing. Viera Sjekelová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
vedúci pracoviska
 Dr. h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
garant študijného programu