May 25, 2020   8:47 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľuboš Žák – FCE B-TMS den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2010/2011
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ľuboš Žák
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-51092
ID študenta:
51092
Vedúci práce:doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
KPS: Ing. Mária Gieciová, PhD., Statika: Ing. Tomáš Živner, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
    1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
    1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
    1.3 Technologický predpis: Fasádne rámové lešenie SPRINT 75
2. Konštrukcie pozemných stavieb
   2.1 Situácia a technická správa
   2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
   2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
    3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
 1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
 2. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 3. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 4. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 5. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 6. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 7. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 8. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 9. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 10. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 11. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:
14. 02. 2011
 
 
Dátum odovzdania:20. 05. 2011Ing. Ľuboš Žák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu