Dec 9, 2019   10:34 a.m. Izabela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Michal Držka – MTF I-PUZ den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Držka
Študijný program:priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5294-28200
ID študenta:28200
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Peter Úradník
Miesto vypracovania:MTF STU ÚVTE Katedra zlievarenstva
  
Názov práce:Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracovanie teoretickej časti a stanovenie cieľa diplomovej práce
2. Návrh experimentálnych materiálov, prác a metód ich riešenia
3. Vypracovanie experimentálnej časti diplomovej práce
4. Diskusia výsledkov experimentov
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Michal Držka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu