14. 12. 2019  10:46 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Michal Držka – MTF I-PUZ pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Michal Držka
Študijný program:priemyselné a umelecké zlievarenstvo
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5294-28200
ID študenta:28200
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:Ing. Peter Úradník
Miesto vypracovania:MTF STU ÚVTE Katedra zlievarenstva
  
Názov práce:Štúdium tvorby solidifikačnej štruktúry v rýchloreznej ocele na odlievané rezné nástroje
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vypracovanie teoretickej časti a stanovenie cieľa diplomovej práce
2. Návrh experimentálnych materiálov, prác a metód ich riešenia
3. Vypracovanie experimentálnej časti diplomovej práce
4. Diskusia výsledkov experimentov
  
Dátum zadania:14. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2011Ing. Michal Držka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
garant študijného programu