Apr 5, 2020   6:43 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Zuzana Dravecká – FA I-ARCH-AIV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Dravecká
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-23656
ID študenta:23656
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Konzultant:Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Miesto vypracovania:FA STU BA
  
Názov práce:Interiér priestorov Múzea vulkánov , Lanzarote, Španielsko
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Obsahom diplomovej práce je vypracovanie podrobného interiérového riešenia zadanej témy z preddiplomového projektu (Ateliéru III). Návrh vypracovať metódou komplexného interiérového projektu. Riešenie podporiť koncepčnými schémami s vyjadrením konštrukčno--tektonického princípu riešených častí objektu, architektonicko-konštrukčnými detailmi a dizajnérskym návrhom vybratých prvkov. V riešení zohľadniť všetky determinanty interiérovej tvorby s akcentom na účel a výtvarné pôsobenie celku i jednotlivých prvkov.

Riešené priestory -- pôdorysy M 1:50, 1:25
Rezy, rezopohľady M 1:50, 1:25
Výkres podláh M 1:50
Výkres osvetlenia M 1:50
Vybavenie TVI -- vykurovanie, VZT, elektro - schéma M 1:100, 1:50
Priestorové zobrazenie
Prvok stavebného interiéru 3 ks, M 1:25 - 1:1
Nábytkové prvky, dizajn -- 1 ks M 1:10 -- 1:1
Model priestoru M 1:50 - 1:25
Model jedného nábytkového prvku M 1:5 - 1:10
Portfólio -- formát 700x1000 mm (na výšku) a vo formáte A 3
Sprievodná správa, filozofia, tech. popis, materiály, povrchová úprava a pod.
  
Rozsah práce:vid. specifikacia
  
Literatúra:
  1. PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. 2006. ISBN 8022718661.
  2. PARDYL, V. Interiér. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1987. 57 s.
  3. VALACHOVIČ, J. -- KAFFKA, L. Interiér a výstavníctvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 146 s.
  4. NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
  
Dátum zadania:15. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Zuzana Dravecká
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu