Mar 29, 2020   3:10 a.m. Miroslav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Beáta Paňáková – FA I-ARCH-AVB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných a občianskych budov
 Fakulta architektúry
2010/2011
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Beáta Paňáková
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-27584
ID študenta:27584
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Playground Čulenova, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom projektu Playground Čulenova je vytvorenie priestoru pre šport, hry a voľnočasové aktivity. Navrhovaná architektúra má zviditeľniť prepojenie medzi reakciou na polohu v centrálnom mestskom prostredí a snahou o novú koncepciu priestorov.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie
  
Dátum zadania:01. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011Ing. arch. Beáta Paňáková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu