17. 9. 2019  10:21 Olympia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Tomáš Bohumel – SvF B-MPM pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 Stavebná fakulta
2011/2012
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Tomáš Bohumel
Študijný program:matematicko-počítačové modelovanie
Študijný odbor: matematika
Evidenčné číslo:SvF-5342-67720
ID študenta:67720
Vedúci práce:Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Konzultant:doc. RNDr. Zuzana Krivá, Phd.
Miesto vypracovania:SvF STU Bratislava
  
Názov práce:Grafové algoritmy na hľadanie najkratšej cesty a maximalizáciu tokov s aplikáciou v segmentácii obrazu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Práca sa bude zaoberať grafovými algoritmami hľadajúcimi najkratšie cesty a algoritmami hľadajúcimi maximálny tok v sieti. Teoretická časť je venovaná
prehľadu jednotlivých známych algoritmov a ich teoretickému popisu. Aplikačná časť je zameraná na využitie algoritmov hľadajúcich maximálny tok v segmentácii obrazu. Súčasťou práce bude počítačový program v jazyku C.
  
Rozsah práce:20-30 strán
  
Literatúra:
  1. KNOR, M. Teória grafov. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. ISBN 978-80-227-2879-9.
  2. PLESNÍK, J. Grafové algoritmy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1983. 300 s.
  3. LOUCKÝ, J. -- OBERHAUER, T. Graph cuts in segmentation of a left ventricle from MRI data . Prague: Czech Technical University in Prague, 2010. 9 s.
  
Dátum zadania:07. 10. 2011
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2012Bc. Tomáš Bohumel
študent
 
 
 
 
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
garant študijného programu