22. 10. 2020  22:54 Sergej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Tatiana Maľaková – FAD B-AU den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Tatiana Maľaková
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5468-68017
ID študenta:68017
Vedúci práce:Ing. arch. Ľubomír Boháč
Miesto vypracovania:
STU Bratislava
 
 
Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
 
 
Rozsah práce:
Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
 
 
Dátum zadania:
22. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. arch. Tatiana Maľaková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu