28. 9. 2020  9:35 Václav
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Ladislav Michalka – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ladislav Michalka
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5468-68055
ID študenta:
68055
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.
  
Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom Podunajská - Malodunajská - Vrakuňa
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. arch. Ladislav Michalka
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu