19. 9. 2020  7:56 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD. – FAD B-AU pres [sem 8, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 Fakulta architektúry a dizajnu
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Mackovičová
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FAD-5468-68112
ID študenta:68112
Vedúci práce:
Ing. arch. Ľubomír Boháč
Miesto vypracovania:
STU Bratislava
  
Názov práce:
Polyfunkčný bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť polyfunkčný bytový dom podľa zadanej lokality pri zohľadnení rámcového lokalitného programu a územno-priestorových regulatívov danej lokality. Objekt navrhnúť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry. Funkčnú náplň objektu riešiť v súlade s platným územným plánom Bratislavy pri zachovaní polyfunkčnosti budovy. V bakalárskej práci je potrebné vyriešiť parkovanie a zásobovanie v podzemných podlažiach objektu a ich napojenie na dopravnú sieť v danej lokalite. 1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
 
 
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
 
 
Dátum zadania:22. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
10. 06. 2013Ing. arch. Katarína Mackovičová, PhD.
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu