Feb 21, 2020   8:15 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Dana Huráková – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry občianskych budov
 Fakulta architektúry
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Dana Huráková
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-68145
ID študenta:68145
Vedúci práce:Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Miesto vypracovania:Fakulta architektúry STU
  
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov, ich územného a objemového riešenia, 3D zobrazenie).
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov pre účely stavebného konania), 3D zobrazenie, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. arch. Dana Huráková
študentka
 
 
 
 
Ing. arch. Štefan Polakovič
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu